آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 7,312
موضوع‌ها: 1,475
اعضا: 8,624
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 2/16
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/44
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2/54
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/85
تعداد موضوعات هر عضو: 0/17
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 3/96
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: mazi
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 12/27%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: تبادل تجربه (با 1,070 ارسال , 8 موضوع)
برترین معرف‌ها: Adel_ker (31 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
نشریه خوانی (358 پاسخ)
مشارکت آزاد (299 پاسخ)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (262 پاسخ)
پرسش و پاسخ (68 پاسخ)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست ؟ (54 پاسخ)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (52 پاسخ)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (32 پاسخ)
اصول روحانی در نشریات انجمن (32 پاسخ)
سوال 7 :اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟ (22 پاسخ)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (22 پاسخ)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (20 پاسخ)
سوال 5 : قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد ؟ (19 پاسخ)
سوال 14: آيا من فكر مي كنم كه درباره اعتياد و بهبودي به اندازه كافي اطلاعات و دانش دا (18 پاسخ)
سوال 8 : آیا اخیرا شخص ، مکان و یا چیزی من را وسوسه کرده است ؟ (17 پاسخ)
سوال 7 : تعادل زندگی من چگونه بر هم خورده است ؟ (17 پاسخ)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (55,078 بازدید)
مشارکت آزاد (28,387 بازدید)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (15,779 بازدید)
نشریه خوانی (15,566 بازدید)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست ؟ (15,346 بازدید)
پرسش و پاسخ (13,050 بازدید)
سوال 67 :یک رابطه سالم را از نظر خودتان تعریف کنید ؟ (11,713 بازدید)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (10,526 بازدید)
سوال 76 : چگونه برای خود و دیگران اهمیت قائل می شوم ؟ (10,088 بازدید)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (9,556 بازدید)
سوال 74:ایا به نیروی برتر خود اعتماد می کنم تا در زندگی من کار کند و ابزاری که به ان (8,700 بازدید)
درک و تجربه اصول روحانی (7,096 بازدید)
اصول روحانی در نشریات انجمن (6,818 بازدید)
سوال 65 : آیا با کارهایی که باید انجام دهم تا پاک بمانم ، آشتی نموده ام؟ (6,442 بازدید)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (5,713 بازدید)